اعضا

کد کوتاه اعضا

استفن گو

استفن گو

مدیرعامل

تانگ گوین

تانگ گوین

مدیر ارشد فناوری

لانگ فام

لانگ فام

مدیر گروه هنر

X