نوار پیشرفت

نوار پیشرفت

توسعه 90%
طرح 80%
بازاریابی 70%
X